ترکیبات خاص ایران شیمی

کلرید طلا تولید کلرید طلا

تولید کلرید طلا فوق خالص( Au2Cl6 )

نیترات نقره تولید نیترات نقره

تولید نیترات نقره فوق خالص( AgNO3 )

نیترات نیکل خالص تولید نیترات نیکل

تولید نیترات نیکل خالص 99% ( Ni(NO3)2 )

نیترات کبالت خالص تولید نیترات کبالت

تولید نیترات کبالت خالص 99.9% Co(NO3)

نیترات مس خالص تولید نیترات مس

تولید نیترات مس 99.9%

اکسید مس خالص تولید اکسید مس

تولید اکسید مس خالص 99.9% ( Cu2O )

تولید نیترات پتاسیم تولید نیترات پتاسیم

تولید نیترات پتاسیم خالص99.99% K(NO3)2

تولید سولفات مس خالص تولید سولفات مس

تولید و بازرگانی سولفات مس99% (CuSO4)

تولید اکسید منیزیم خالص تولید اکسید منیزیم

تولید و بازرگانی اکسید منیزیم ( MgO )

تولید سولفات آلومینیوم خالص تولید سولفات آلومینیوم

تولید سولفات آلومینیوم خالص ( Al2(SO4)3 )