ترکیبات اکسید مجموعه ایران شیمی - اکسیدها

اکسید نقره تولید اکسید نقره

تولید اکسید نقره فوق خالص Ag2O

اکسید نیکل تولید اکسید نیکل

تولید اکسید نیکل خالص NiO

اکسید مس قرمز تولید اکسید مس قرمز

تولید اکسید مس قرمز 99% Cu2O

اکسید مس سیاه تولید اکسید مس سیاه

تولید اکسید مس 99.9% CuO

اکسید روی خالص تولید اکسید روی

تولید اکسید روی در انواع خلوص ZnO

تولید اکسید منیزیم خالص تولید اکسید منیزیم

تولید و بازرگانی اکسید منیزیم (MgO)

استات پتاسیم خالص تولید اکسید کلسیم

تولید اکسید کلسیم ( CaO )