ترکیبات استات مجموعه ایران شیمی - استات ها

استات طلا تولید استات طلا

تولید استات طلا فوق خالص Au(O2CCH3)3

استات نقره تولید استات نقره

تولید استات نقره فوق خالص Ag(CH3COO)

استات نیکل خالص تولید استات نیکل

تولید استات نیکل خالص 99% Ni(CH3COO)2

استات کبالت خالص تولید استات کبالت

تولید استات کبالت 99.9% Co(CH3COO)2

استات مس خالص تولید استات مس

تولید استات مس 99.9% Cu(CH3CO2)2

استات پتاسیم خالص تولید استات پتاسیم

تولید استات پتاسیم 99% ( KCH3COO )

تولید استات منیزیم تولید استات منیزیم

تولید استات منیزیم 99% Mg(CH3COO)2

تولید استات سدیم خالص تولید استات سدیم

تولید استات سدیم 99% Na(CH3COO)

تولید استات کلسیم خالص تولید استات کلسیم

تولید استات کلسیم Ca(CH3COO)2

تولید استات منگنز خالص تولید استات منگنز

تولید استات منگنز خالص Mn(CH3COO)2

تولید استات روی خالص تولید استات روی

تولید استات روی خالص Zn(CH3COO)2